اهداف موسسه :

 1. آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی که از نظر ذهنی نیاز به خدمات آموزشی ، توانبخشی ، رفاهی و نگهداری به صورت روزانه یا شبانه روزی دارند.
 2. همیاری و مشارکت مادی و معنوی مردم در جهت حمایت از افراد معلول.
 3. تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات با رعایت موازین کامل بهداشتی و ایمنی کار و استانداردهای سازمان بهزیستی کشور.
 4. توسعه و تجهیز امکانات لازم خدمات نگهداری و توانبخشی برابر با استانداردهای مورد تائید سازمان بهزیستی کشور با بهره گیری از نظارت کارشناسان متخصص با رعایت اهداف و سیاست های سازمان بهزیستی کشور.
 5. ایجاد امکانات لازم در جهت مشاوره و راهنمائی خانواده های معلولین تحت پوشش.
 6. فعالیت در اجرای کلیه طرح ها و برنامه ها در زمینه پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی (اعتیاد – معلولیت ها – آسیب های اجتماعی – مشاوره – تحقیق و توسعه و …)

ارکان موسسه :

 1. هیات امناء (هیات امناء موسسه از تعداد ۲۵نفر تشکیل که عالیرین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد )
 2. هیات مدیره :

  هیات امناء از بین خود هیئت مدیره را تعیین می کند که نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات خود را در قالب شخصیت حقوقی به انجام می رساند که با همدلی و همراهی نقش بسیار تاثیر گذاری در رشد و توسعه و ثبات موسسه داشته و دارند

 3. مدیر عامل :

  شخصیتی حقوقی که از طرف هیات مدیره انتخاب و به عنوان نماینده موسسه محسوب می گردد که حق امضاء را دارا می باشد

 4. بازرس و بازرسان

  منابع تامین اعتبار و مواد متفرقه موسسه  :

  منابع تامین اعتبار موسسه از طریق جمع آوری هدایا و اعانات و قبولی وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیتهای مندج در بخش اهداف و سایر کمک ها و تسهیلاتی که در جهت تامین منابع مالی موسسه ضرورت دارد  تامین می شود