موسسه خیریه نشاط قاین

شما همواره می توانید بصورت دلخواه مبالغی را جهت حمایت از معلولین و کودکان بی سرپرست این مرکز ، بصورت آنلاین پرداخت کنید.