۵ اردیبهشت، آغار هفته کار و کارگر، بر مردان و زنان زحمتکش و باغیرت، گرامی باد.

حضور مهندسین شرکت ریبار در خیریه نشاط قاین

حضور مهندسین شرکت ریبار در خیریه نشاط قاین و نشست صمیمی با مدیر عامل خیریه و همچنین دیدار و عیادت از معلولین تحت پوشش مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولین ذهنی نشاط قاین.

حضور کارشناسان پرستاری مرکز بهداشت شهرستان قاین در مرکز نشاط

حضور کارشناسان پرستاری مرکز بهداشت شهرستان قاین در مرکز جامع خدمات توانبخشی معلولان ذهنی نشاط قاین جهت انجام آزمایشات و تعیین گروه خونی معلولین عزیز تحت پوشش در بخش شبانه روزی.

سرکار خانم فاطمه سالاری – سرکار خانم عصمت شیرداد بهلولی

برخود لازم دانسته از زحمات شما بزرگواران کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم و از لطف و عنایت جناب آقای دکتر خسروی ریاست مرکز بهداشت شهرستان قاین که مقدمات این امر را فراهم نموده نیز سپاسگزاری نماییم.