اردوی یک روزه معلولین مرکز نشاط قاین در پارک جنگلی قهستان

خوشا دل‌های خوش، جان‌های خرسند خوشا نیروی هستی‌زای لبخند

خوشا لبخند شادی ‌آفرینان
که شادی روید از لبخند اینان

لبخند مددجویان مرکز نشاط در اردوی پارک جنگلی قهستان، نثار شما شادی آفرینان .

تشکر ویژه از شرکت مسافربری لوان نور قاین بویژه خیر ارجمند و حامی ایتام جناب آقای پرویز تقی زاده